شماره مناقصه: 1398-77310
موضوع مناقصه: آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ششدانگ 5 قطعه زمین مزروعی ثبتی در بلوار شهدای گمنام جنب پل عابر پیاده سیاه اسطلخ
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/06/02
آخرین مهلت: 1398/05/31
 
جهت دریافت فایل های مزایده اینجا و اینجا کلیک نمایید 
فایل:
Powered by DorsaPortal