شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
وظایف و اختیارات
شرح وظایف مدیریت درآمد
•  برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
  صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوراض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
   اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
   بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای عمومی و درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر مدیر منطقه پیشنهاد می گردد.
   برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
   برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
 برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
   نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
   نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
   انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
شرح وظایف اختصاصی مدیر درآمد
   نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
   برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تا بعد تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلفتعرفه های مذکور
   برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
 صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
 اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
 نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
 نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
 صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق
شرح وظایف اختصاصی رییس اداره نظارت بر عوارض و وصول درآمد
   نظارت بر حسن اجرای محاسبه عوارض شهرداری و مصوبات مربوطه.
   شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تامین آنها.
   اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
   تجزیه و تحلیل ساختار درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای بهبود و اصلاح آن.
   برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای شهرداری.
   نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه کسب، پیشه وران، تابلوهای تبلیغاتی و نظایر آن (اعم از اینکه به منطقه تفویض و یا به صورت متمرکز مورد اقدام قرار گیرد).
   نظارت و رسیدگی بر وصول عوارضی که از طریق سازمانهای دولتی و سایر موسسات وصول می شود و باید در وجه شهرداری واریز گردد.
   ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
   انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
شرح وظایف کارشناس درآمد
  شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تامین آنها.
  اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
  برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آنها.
  انجام مطالعات و ارائه طرحهای جدید درآمدی در خصوص اخذ بهای خدمات.
  ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
  تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیات مالی و ارسال به مراجع ذیربط.
  بررسی منابع درآمدی شهرداری و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری.
  بررسی عملکرد ردیفهای درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری.
  شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
  انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
شرح وظایف اختصاصی رییس اداره تشخیص منابع
  تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب اهداف شهرداری.
  شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و سازمانهای تابعه و برنامه ریزی برای آنها.
  اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود عملیات مرتبط با امور درآمدی در شهرداری و رفع نقاط ضعف شناسایی شده.
  شناسایی منابع درآمدی جدید برای شهرداری.
  اتخاذ تدابیر برای مشارکت شهروندان و سایر افراد و گروههای مختلف در پروژه های عمرانی شهرداری.
  نظارت و مشارکت در انجام مطالعات مربوط به نحوه واگذاری امور به بخش غیردولتی و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش کارایی.
  ارائه استراتژی ها و خط مشی های لازم برای هدایت مشارکتهای مردمی با همکاری کارشناسان.
  نظارت و راهنمایی کارشناسان برای تهیه گزارش های تحلیلی در خصوص موضوع های اقتصاد و مشارکتهای مردمی.
  نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعمل های مربوط.
  انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
شرح وظایف اختصاصی کارشناس تشخیص منابع جدید درآمدی
  شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
  برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آنها.
  انجام مطالعات و ارائه طرحهای جدید درآمدی در خصوص اخذ بهای خدمات.
  ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
  تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیات مالی و ارسال به مراجع ذیربط.
  بررسی منابع درآمدی شهرداری و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری.
  بررسی عملکرد ردیفهای درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری.
  شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
  همکاری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعملهای مربوط.
  انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
1392/04/11
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal